Huishoudelijk reglement

VOLKSTUINVERENIGING “ZUIGERPLAS”

Huishoudelijk reglement 

Art. 1.     De leden dienen de pacht en contributie, voor het nieuwe seizoen, te voldoen vóór 15 februari van het pachtjaar. Opzegging van de tuin dient tijdig plaats te vinden vóór 1 december van het lopende pachtjaar, anders loopt de pacht en contributie gewoon door.

Art. 1a.  Volkstuinieren is onze hoofd activiteit; d.w.z. groente, aardappels, en fruit verbouwen. Het houden van kippen of bijen is wel toegestaan als bijzaak en onder de in dit reglement gegeven voorwaarden.

Art. 2.     Honden van leden worden op het complex getolereerd mits onder controle. Het houden van huisdieren is op het complex niet toegestaan. Echter het houden van kippen is met maximaal 10 kippen toegestaan. Het nachthok mag maximaal 5 m² of minimaal 0,3 m² per kip zijn. De ren mag maximaal een oppervlakte hebben van 10 m² en minimaal 1 m² per kip. Ren en nachthok moeten van boven (poep)dicht zijn (in verband met ophokplicht bij vogelgriep) en afdoende tegen vogels, rat en vos beschermd.

Kippenhouders moeten wel zorgen dat: Bij afwezigheid vervanging geregeld is. Dode kippen moeten onmiddellijk naar huis worden afgevoerd. Er niet op de tuin geslacht wordt. De mest wordt verwerkt op de eigen composthoop. Kippenvoer in afsluitbare containers bewaard wordt. I.v.m. ongedierte. De water-voorziening (ook in de winter) goed geregeld is.

Art. 3.     Voor het telen van aardappelen geldt dat dit maar 1/3 van de tuin mag beslaan. Elk jaar wordt bij het versturen van de rekening bekend gemaakt op welk derde gedeelte van de tuin aardappelen geteeld mag worden.

Art. 4.     Het is niet toegestaan om producten, die op het complex geteeld zijn, te verhandelen.

Art. 5.     De leden dienen tuinafval op hun tuin te houden, zelf te composteren of af te voeren. Verbranden en dumpen in de bosranden is bij Gemeentelijke verordening niet toegestaan.

Art. 6.     De leden behoren ervoor te zorgen dat de tuinen en aangrenzende paden onkruid vrij en in goede staat van onderhoud verkeren, evenals de tuinafscheidingen. De tuinen moeten vóór 1 mei onkruidvrij zijn. De bordjes met de tuinnummers moeten op het hek bij het pad goed zichtbaar zijn.

Art. 7      Vruchtbomen en fruitstruiken moeten een meter vanaf de tuinafscheiding worden geplant, gerekend vanaf het hart van de boom of struik en mogen niet hoger worden dan twee meter. Bomen welke geen eetbare vruchten zullen opleveren mogen niet op de tuin worden geplant.

Art. 8      Langs de openbare weg, aan de zijde van het tuincomplex mag de begroeiing niet hoger zijn dan een meter en deze aangrenzende strook moet door de tuinder worden onderhouden.

Art. 9.     Opstallen en bouwsels moeten het aanzien en karakter van het tuincomplex niet aantasten, en caravans zijn niet toegestaan. Per tuin mag niet meer dan 10 m² opstal cq berging worden geplaatst, en minimaal een meter vanuit de afscheiding. Beton storten is verboden.

Art.10.    Leden die andere personen op hun tuin laten mee  tuinieren dienen dit te melden aan de secretaris van de vereniging. De medetuinder wordt, na betaling van de contributie, dan ingeschreven als medetuinder.

Art.11.   Verhuizing en/ of adresverandering dienen schriftelijk te worden gemeld aan de secretaris van de vereniging. Indien men voor lange tijd afwezig is door ziekte of ongeval, moet dit gemeld aan de secretaris van de tuincontrole commissie.

Art.12.   Regelmatig vindt door de tuincontrole commissie een schouw plaats. Bij het niet naleven van de gestelde regels zal door de tuincontrole commissie bij een tweede waarschuwing een boete van €.10,= worden opgelegd. Bij een derde waarschuwing wordt de tuin ontnomen en heeft hij/zij zijn borgsom verspeeld. Tevens zullen de kosten voor verwijdering van de opstallen, caravans en andere materialen worden verhaald op de tuinder, en zal hem/ haar het lidmaatschap worden ontnomen.

Art.13    Leden houden het recht om in beroep te gaan tegen genomen beslissingen van het bestuur en/ of commissie, en wel binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van een waarschuwing, bij de commissie van beroep.

Art.14.   Leden die hun tuin opzeggen volgens art.1 dienen deze schoon op te leveren. Bij in gebreke blijven hiervan vervalt de waarborgsom en komt deze toe aan de vereniging. Tevens zullen de kosten voor verwijdering van de opstallen, caravans en andere materialen worden verhaald op de tuinder.

Art.15.   Het is verboden asbesthoudende materialen op de tuin aanwezig te hebben, noch te gebruiken en/ of te bewaren op de tuin. De aansprakelijkheid en de kosten van Gemeentewege bij calamiteiten zullen op de betreffende tuinder worden verhaald.

Art.16.    Bijen houden is toegestaan, alleen met toestemming van het bestuur, de bijen mogen geen overlast geven aan de overige tuinders, bij overlast dient in overleg met de betreffende tuinder(s), de oorzaken van de overlast weggenomen te worden. Op VT Zuigerplas (2 ha totaal) mogen in totaal maximaal 20 productievolken staan (10 volken/ha maximaal). Elke  imker/tuinder mag maximaal  3 productievolken hebben, mits het totaal van 20 volken op ons complex niet overschreden wordt. De imker moet goed in bijen houden geschoold zijn en voldoende imkerervaring hebben. Hij mag op de tuin alleen zachtaardige bijen (zuivere Carnica- of Buckfast-bijen) houden.

Het toezicht op de naleving vindt plaats door 2 ervaren imkers op het complex, die aangezocht en aangestuurd worden door het bestuur van VT Zuigerplas.

Art. 17. Zaken waarin niet is voorzien beslist het bestuur.

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 18 februari 2019.

Voorzitter:                                                                                         Secretaris: