Reglement van de tuincontrole

Nummer Regel
Art. 1 In overeenstemming met artikel 14, lid 2 van de statuten bestaat er binnen de vereniging een tuincontrole commissie (T.C.C.)
Art. 2 Deze commissie bestaat uit minimaal twee vaste leden, van wie één de voorzitter en één de secretaris is en eventueel een lid en een reserve lid. De leden worden voor drie jaar benoemd en zijn herkiesbaar.
Art. 3 Het is de taak van de commissie erop toe te zien dat de leden de in het huishoudelijke reglement vastgelegde regels m.b.t. beheer en onderhoud van hun tuin en de directe omgeving ervan in acht nemen.
Art. 4 De commissie voert regelmatig controles uit. (ongeveer 8 per jaar).
Art. 5 Constateert de commissie een, in haar ogen, kleine onregelmatigheid m.b.t. de regels, dan kan zij dit met het betreffende lid mondeling regelen.
Art. 6 Indien de commissie echter unaniem vaststelt dat een lid zich niet houdt aan één of meer van de gestelde regels, dan wordt het betreffende lid hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Een kopie van de eerste waarschuwing gaat naar de penningmeester van het bestuur. Aan zo’n  eerste waarschuwing zijn geen kosten verbonden.
Art. 7 Op z ’n minst 10 dagen na de dagtekening van een eerste waarschuwing controleert de T.C.C. opnieuw. Is het geconstateerde dan niet in overeenstemming met de regels veranderd, dan volgt een tweede schriftelijke waarschuwing. Van deze tweede waarschuwing gaat ook een kopie naar de penningmeester van het bestuur. De kosten  van zo’n waarschuwing zijn €. 10,=.
Art. 8 Op z ´n minst 10 dagen na de dagtekening van de tweede waarschuwing controleert de T.C.C. opnieuw. Is het geconstateerde dan nog niet in overeenstemming met de regels veranderd, dan volgt een derde waarschuwing. Deze derde waarschuwing wordt tevens verstuurd naar de secretaris van het bestuur. Deze stuurt, na overleg met het bestuur het betreffende lid een brief waarin de uiterlijke datum van ontruiming wordt bevestigd. De tuin is daarmee definitief ontnomen en de toegang tot het complex ontzegd.
Art. 9 Wanneer een lid een eerste waarschuwing heeft gekregen, de tuin in orde heeft gemaakt, maar later in hetzelfde seizoen opnieuw een waarschuwing krijgt telt dit als tweede waarschuwing. Ruimt hij wederom zijn tuin op, maar krijgt hij /zij in hetzelfde tuinjaar opnieuw een waarschuwing, dan geldt dit als derde waarschuwing. In de meeste van deze gevallen zal eerst mondeling contact door de tuincontrole commissie met het betreffende lid zijn opgenomen.
Art.10 Na een  waarschuwing kan een lid een beroep doen op de Commissie van Beroep, als hij /zij meent ten onrechte een waarschuwing te hebben gekregen. Na een derde waarschuwing kan dit niet meer.
Vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 12 februari 2009.