Erelid Roelf Kolk overleden

Aan alle leden van de Volkstuinvereniging Zuigerplas,

In de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag is de heer Roelf Kolk in zijn slaap overleden. Hij woonde in de Uiterton en is 89 jaar geworden.

Roelf was mede-oprichter van onze vereniging en heeft diverse functies in het bestuur bekleed. Tot op hoge leeftijd tuinierde hij. Het was een belangrijk deel van zijn leven. Hij deed dat graag, maar had er nog meer plezier in om het meeste van de oogst uit te delen aan buurtgenoten.

Hij had een vrolijke inborst en dat heeft hij nog lange tijd gehouden nadat hij zijn intrek nam in de Uiterton. Alleen het tuinieren kon niet meer, wat hem erg aan z’n hart ging. De laatste maanden namen zijn krachten snel af.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 16 september om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur.

We zullen hem herinneren als een energieke, gemotiveerde, humoristische, vriendelijke en kundige tuinder. Vanwege zijn vele inbreng bij de vereniging is hij na het beëindigen van z’n laatste bestuursfunctie tot erelid benoemd. We wensen zijn familie sterkte in deze droeve tijd.

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Zuigerplas

Onze voorzitter treedt af

Aan de leden van de VTV Zuigerplas,

Onze voorzitter, de heer Clemens Baaij, heeft het bestuur gevraagd ontheven te worden uit zijn functie.  Hij heeft aangegeven dat om gezondheidsreden hij niet meer in staat is het voorzitterschap op een juiste wijze in te vullen. Hij wil ruimte geven voor iemand die wel de nodige energie en concentratie voor de bestuursfunctie kan opbrengen.

Het bestuur respecteert zijn wens. Wel betreuren we ten zeerste dat zijn positieve inzet tot nu toe geen voortzetting kan krijgen. We wensen hem alle sterkte toe en hopen vurig op een herstel. We willen hem hierbij ook danken voor zijn inzet.

Tot de Algemene Leden Vergadering van februari aanstaande zal de heer Hans Luiten als waarnemend voorzitter optreden. In die vergadering zal een nieuwe voorzitter gekozen worden. Het bestuur zal daarvoor met een voorstel komen.

Het bestuur van de VTV Zuigerplas

Groenbemesten: drie vliegen in één klap

Wist u dat het zaaien van groenbemesters de onkruidgroei kan beperken en dat het tegelijkertijd goed is voor de structuur en vruchtbaarheid van de grond. U kunt de komende weken nog best wel Gele mosterd, Blad-rammenas en Snijrogge zaaien. Ze zullen een goede bodembedekking in de maanden oktober, november etc. voorafgaand aan het spitseizoen. En er is nog een bijkomend voordeel: het kan tot prachtige bloemen komen.

Afbeeldingsresultaat voor gele mosterd

Bouwen in Noordzoom gaat niet door

Op dinsdag 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Lelystad besloten om Noordzoom niet langer te overwegen als potentiële bouwlocatie.

Een besluit waar we als VTV blij mee kunnen zijn. Het ontwikkelen van “Excellent Wonen” vlak naast de volkstuincomplexen zou vragen om problemen zijn geweest. De nabijheid van twee totaal verschillende bevolkingsgroepen met geheel uiteenlopende belangen en tijdsbestedingen zouden onherroepelijk tot wederzijdse irritaties hebben geleid.

Hiermee is het plan van de baan en kunnen we de bewoners van het Karveel én de mensen van de paardenweiden dankbaar zijn voor hun stevige verzet. De Noordzoom blijft zoals ze is: een lommerrijk en mooi natuur- en recreatiegebied voor alle Lelystedelingen.

Het bestuur

Andres Britos is onze nieuwe complexbeheerder

Na het vertrek van onze vorige complexbeheerder, Bert Zijlstra, hebben we enige tijd de functie vacant. Bert heeft wel de “honeurs” waargenomen, waarvoor dank. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari j.l. heeft het vergadering besloten dat de overige vier leden van het bestuur zelf een complexbeheerder zal zoeken en aanstellen. Na enig verkennen is de heer Andres Britos, van tuinnummers 105 en 106, bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. In de recente bestuursvergadering van 3 juni j.l. heeft de aanstelling feitelijk plaats gevonden.

Onnodig te vermelden dat we hier uitermate verheugd mee zijn en vertrouwen op een goede samenwerking binnen het bestuur. Wij wensen Adres veel plezier aan het zo dankbare werk voor de Volkstuinvereniging. Andres heeft zijn werkzaamheden als complexbeheerder al voortvarend opgepakt.

Het bestuur

Help onbevoegden op het complex te weren

Onbevoegden op de tuin

De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er mensen lopen in tuinen waar ze niet gerechtigd zijn. Het zijn soms mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar zelfs ook eigen leden lopen op andermans tuinen.

Laat het duidelijk zijn: uw tuin is alleen te betreden door u en degenen die u daartoe gerechtigd heb. Dus anderen horen er niet thuis.

Vernielingen aan hekken

Ook zijn er hekken bij herhaling vernield langs pad 1. Waarom men dat doet is geheel onduidelijk. Lijkt op baldadigheid zonder enig nut.

Help mee vreemden te weren

Als u mensen op het complex ziet lopen die u niet kent, spreek hen dan aan. De vraag: “Zoekt u iemand?”, mits heel vriendelijk uitgesproken, zal niet gauw tot irritatie leiden. In tegendeel, vaak is het een opstap tot een kort gesprekje. En dan wordt het u duidelijk of er sprake is van onraad. Bent u niet in de gelegenheid de personen aan te spreken, maakt dan een foto, noteer zo mogelijk hun kenmerken, kenteken auto, enz. Meldt het aan het bestuur en wellicht kunnen we er actie tegen ondernemen.